Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.annaprzybyl.pl.

2.Sklep internetowy, działający pod adresem www.annaprzybyl.pl, jest prowadzony przez Annę Przybył, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Wyjątkowy Podarunek Anna Przybył, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 5981617925, REGON: 386567176.

3.Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

 1. Adres pocztowy: woj. WIELKOPOLSKIE, pow. Poznań, gm. Poznań-Grunwald, miejsc. Poznań, ul. Antoniego Małeckiego, nr 8/9, lok. 10, kod pocztowy 60-706, poczta Poznań;
 2. Numer telefonu i/lub faksu: tel.: +48 666 613 690;
 3. Adres poczty elektronicznej: kontakt@annaprzybyl.pl

4.Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Wyjątkowy Podarunek Anna Przybył, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 5981617925, REGON: 386567176
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.annaprzybyl.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszym regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: woj. WIELKOPOLSKIE, pow. Poznań, gm. Poznań-Grunwald, miejsc. Poznań, ul. Antoniego Małeckiego, nr 8/9, lok. 10, kod pocztowy 60-706, poczta Poznań
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@annaprzybyl.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: + 48 666 613 690
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 25 1140 2004 0000 3502 8021 1231
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.
 2. włączona obsługa plików cookies.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. 
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt. Dodatkowo, klient może ponieść koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronie Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie lub o opłatach za transport, dostarczenie, usługach pocztowych oraz o innych kosztach będzie podana w Sklepie podczas składania Zamówienia.

§ 6

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy: 

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
 2. skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 3. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu. Należy wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu) i wpisać dane do faktury,
 4. Kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,
 5. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 7 pkt 3.

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następującej metody dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: przesyłka kurierska. 
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy. Dane do opłacenia faktury są wysyłane po  złożeniu zamówienia.
  1. Płatności elektroniczne – za pośrednictwem strony www.przelewy24.pl

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności będą widoczne podczas składania Zamówienia.

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia i opłacenia Produktu przez Klienta, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie dowodu wpłaty. Jednocześnie przystępuje do realizacji Zamówienia i jej wysyłki.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do wysyłki Produktu w terminie 5 dni roboczych. Sprzedawca nie odpowiada za czas realizacji dostawy, w przypadku przekazania Produktu do dostawcy usług kurierskich.
 5. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty dostarczenia Produktu, pod warunkiem, że nie  ubiegał się o dedykację na płycie i nośnik nie został odfoliowany. Oświadczenie o chęci zwrotu może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty lub drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.  Oświadczenie o odstąpieniu można także złożyć na postawienie formularza którego treść można znaleźć w zakładce Wymiana/Zwrot. Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący. Zwrot powinien być skierowany na adres:

Anna Przybył

Ulica Kamionkowska 7/12

03-805 Warszawa

 1. Zwracany towar powinien być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania.
 2. Możliwość zwrotu obejmuje wyłącznie produkty fabrycznie zapakowane tj. produkty, z których nie została zdjęcia folia ochronna. 
 3. Klient nie ma możliwości zwrotu lub wymiany produktu z autografem, gdyż został on spersonalizowany na życzenie klienta.
 4. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i nie ma możliwości realizacji zamówienia klienta, sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli klient dokonał zapłaty za towar – sklep zwróci klientowi należność za towar w ciągu 14 dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.

§ 10

Reklamacja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad.
 3. W przypadku reklamacji produktu należy złożyć oświadczenie pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy. Formularz zwrotu znajduje się w zakładce Wymiana/Zwrot.

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php ; www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 • Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 
 • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 
 • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być: 
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłki kurierskiej, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym. 
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem strony internetowej www.annaprzybyl.pl

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.01.2022r.